Επιστροφή

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συντήρηση-επισκευή περιβάλλοντα χώρου Ι.Ν. Αγίου Νικάνουρα Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την
κατασκευή/εκτέλεση του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ » ταξινόμησης κατά CPV : 452 12361 4 εκτιμώμενης αξίας 84.677,42 € πλέον Φ.Π.Α.

 

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συντήρηση-επισκευή περιβάλλοντα χώρου Ι.Ν. Αγίου Νικάνουρα Κοζάνης