Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. έκτασης 162.243,13 τ.μ στην Τ.Κ. Σιδερών

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 162.243,13 τ.μ
τμήμα του υπ αριθμ. 419Δ χερσολείβαδου της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 19,984 MWp.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας)
την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα από 8:00 π.μ μέχρι 9:00 π.μ ενώπιον της
προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με
δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη δήλωση του προς τον
εκμισθωτή, έξι μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των εικοσιπέντε ευρώ (25€) το
στρέμμα, δηλαδή τέσσερις χιλιάδες πενήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (4.056,08 €) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εκατόν σαράντα και
είκοσι ευρώ (10.140,20€).

 

Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. έκτασης 162.243,13 τ.μ στην Τ.Κ. Σιδερών

Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. έκτασης 162.243,13 τ.μ στην Τ.Κ. Σιδερών