Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. έκτασης 203.817,64 τ.μ στην Τ.Κ. Κοίλων

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 203.817,64 τ.μ
τμήμα του αριθμ. 6 χερσολείβαδου στην κοινότητα Κοίλων, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
πάρκου, συνολικής ισχύος 14,988 ΜWp.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας)
την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα από 10:00 π.μ μέχρι 11:00 π.μ ενώπιον της
προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με
δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη δήλωση του προς τον
εκμισθωτή, έξι μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των εικοσιπέντε ευρώ
(25€) το στρέμμα, δηλαδή πέντε χιλιάδες ενενήντα πέντε και σαράντα τέσσερα ευρώ (5.095,44€)
ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων
τριάντα εννέα ευρώ (12.739€).

 

Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. εκτάσεων 203.817,64 τ.μ στην Τ.Κ. Κοίλων

Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. εκτάσεων 203.817,64 τ.μ στην Τ.Κ. Κοίλων