Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. έκτασης 224.988,20 τ.μ στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 224.988,20 τ.μ τμήμα του
αριθμ. 798 χερσολείβαδου στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 14,988 MWp.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας)
την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα από 15:00 π.μ μέχρι 16:00 π.μ ενώπιον της
προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με
δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη δήλωση του προς τον
εκμισθωτή, έξι μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των εικοσιπέντε ευρώ (25€) το
στρέμμα, δηλαδή πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα και εβδομήντα ένα ευρώ (5.624,71€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων και εξήντα
δύο ευρώ (14.062€).

 

Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. έκτασης 224.988,20 τ.μ στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου

Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. έκτασης 224.988,20 τ.μ στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου