Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. έκτασης 301.750,07 τ.μ. στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 301.750,07 τ.μ τμήμα
του αριθμ. 798 χερσολείβαδου στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του δήμου Κοζάνης για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 19,984 ΜWp.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας)
την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα από 11:00 π.μ μέχρι 12:00 π.μ ενώπιον της
προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με
δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη δήλωση του προς τον
εκμισθωτή, έξι μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των εικοσιπέντε ευρώ (25€) το
στρέμμα, δηλαδή εφτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία και εβδομήντα πέντε ευρώ (7.543,75 €)
ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων
πενήντα εννέα ευρώ (18.859€).

 

Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. έκτασης 301.750,07 τ.μ. στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου

Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. έκτασης 301.750,07 τ.μ. στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου