Επιστροφή

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Κώμης Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ Άνω Κώμης Δήμου Κοζάνης» με
προεκτιμώμενη αμοιβή 35.639,05 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και προεκτίμηση αμοιβής) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης www.cityofkozani.gov.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461350400, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Μακρή Καλλιόπη (email : grammateiaty@kozanh.gr).

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 18/6/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης (Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Κώμης Δήμου Κοζάνης

Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Κώμης Δήμου Κοζάνης

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΥΔ (MS WORD)

ΤΕΥΔ (PDF)