Επιστροφή

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 23.159,67 τ.μ. ΤΚ Σκήτης

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 23.159,67 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο γεωτεμάχιο 304 αγροκτήματος κοινότητας Σκήτης, για βιομηχανική εγκατάσταση.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23-6-2023 και ώρα από 10:00 μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Κοζάνης (Δημαρχείο), Πλ. Νίκης αριθμ. 1 (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας ) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00€) το στρέμμα, δηλαδή στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (1852,77€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και εννέα λεπτών (7.411,09 €) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά).

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη