Επιστροφή

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών πλοήγησης ατόμων οπτικής αναπηρίας και προσανατολισμού στις εγκαταστάσεις του Δημαρχείου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μεριμνάς του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 283.960,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 247/2020.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 9/7/2021 και ώρα 10:00 πμ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 5-7-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη