Επιστροφή

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (14 θέσεων + 1 οδηγού+1 συνοδηγού + 2 αναπηρικών αμαξιδίων

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (14 ΘΕΣΕΩΝ + 1 ΟΔΗΓΟΥ+1 ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ + 2 ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ-cpv: 34114300-2) προϋπολογισμού 110.000,0 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 211/2020

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 , στο ποσό των 110.000,0 €

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 28-06-2021 και ώρα 10:00 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 22-06-2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη