Επιστροφή

Διακήρυξη διεθνή δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
την με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 προμήθεια
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5030949


Προϋπολογισμού 669.600,00 €
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας.

Πρόσκληση

Αναλυτική Διακήρυξη