Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

διακηρύσσει ότι :

 

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υπηρεσίων  με τίτλο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  προϋπολογισμού 35.191,20  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 157/2019

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2-10-2019 ημέρα ΤETAΡΤΗ και ώρα 10: ΟΟ π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

 

Περιληπτική προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

Αναλυτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

Τεχνική έκθεση