Επιστροφή

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την καθαριότητα γραφείων Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης (+Διευκρινήσεις)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμούτου άρθρου 117 του ν. 4412/16και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Χρηματοδότηση της σύμβασηςΦορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣμε ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.

Για τη δαπάνη της εν λόγω σύμβασης  έχει ληφθεί η Α.Α.Υ. 588/2020 ,συνολικού ποσού 74.258,64 Από την παραπάνω Α.Α.Υ. ποσό 37.128,00βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020στους  Κ.Α. : 10.6274.0001 και 20.6274.0001και ποσό 37.130,64θα προβλεφθείσχετική πίστωση στον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων των δημοτικών κτιρίων των τοπικών κοινοτήτων. Οι υπηρεσίες καθαρισμού θα περιλαμβάνουν τον τακτικό και τον γενικό καθαρισμό. Η  ανάθεση  σε  εξωτερικά  συνεργεία  των  υπηρεσιών  καθαρισμού  των  δημοτικών  κτιρίων  και εγκαταστάσεων, κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το πρόγραμμα καθαρισμού των κτιρίων, λαμβάνοντας μέριμνα για τον επιμελή καθαρισμό τους, από άρτια καταρτισμένο προσωπικό, κατάλληλα εξοπλισμένο με τα απαραίτητα σύνεργα και εγκεκριμένα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.258,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.886,00  ΦΠΑ : 14.372,64 ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή τηςΑναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής στο σύνολο της.

 

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την καθαριότητα γραφείων Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 14167/5-6-2020 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ