Επιστροφή

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση και εκκένωση σαράντα επτά (47), ανοιχτών μεταλλικώνκιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container ) σε συγκεκριμένους χώρους που έχουν παρατηρηθεί στις περισσότερες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης και επιπλέον τριών (3) ανοιχτών μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container), στο χώρο των Δημοτικών Κοιμητηρίων και η μεταφορά όλων αυτών για εκκένωση σε αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης αδρανών υλικών του Δήμου Κοζάνης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.925,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 36.230,00 ΦΠΑ : 8.695,20).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑτης παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσειτιμής. στο σύνολο της.

 

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container)

 

Μελέτη