Επιστροφή

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κοζάνης

Επαναπροκηρύσσει κατόπιν της αριθμ 676/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για τις ομάδες Α1,Α2,Α3,Α4 και Α5 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 2.784.556,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 87/2022
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-01-2023 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 9-01-203 και ώρα 14:00 μ.μ.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων (αρχικής και επαναληπτικής ) στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιληπτική προκήρυξη

Αναλυτική προκήρυξη

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Πίνακας συμμόρφωσης

E-notices

ΕΕΕΣ ( pdf / xml )