Επιστροφή

H CitiesNet θα προβεί σε διαγωνισμό για τις Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο Renewing Health

 
Η «CitiesNet» Α.Ε. ΟΤΑ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Πρόχειρο διαγωνισμό προϋπολογισμού δαπάνης 42.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21%(35.000,00€ προ ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “RENEWING HEALTH”».
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το ICT Policy Support Programme (ICT PSP) μέρους του Competitiveness and Innovation Framework Programme της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
 
Αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών (tasks) των πακέτων εργασίας 6 με τίτλο «Standard and interoperability framework definition» και 14 με τίτλο «Real life pilot in Central Greece» και την έγκαιρη εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων
(deliverables), αρμοδιότητας της CitiesNet, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Β.
 
Στόχος της παρούσας προκήρυξης είναι η υλοποίηση των εργασιών που εντάσσονται στο ευρύτερο έργο με τίτλο Renewing Health και αφορούν στην ενοποίηση και τον καθορισμό των αναγνωρίσιμων και αποδεκτών προτύπων στην παροχή τηλεϊατρικών υπηρεσιών για χρόνια νοσήματα.
Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων σε πρακτικό επίπεδο εφαρμογής των υπηρεσιών σε εθνική και πανευρωπαϊκή κλίμακα, κατά συνέπεια άμεσα αξιοποιήσιμων από τη χώρα μας για παροχή υπηρεσιών καθημερινής κλινικής πράξης. Τέλος θα αντιμετωπισθούν κρίσιμα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιών και θα αξιολογηθούν και αντιμετωπιστούν κάτω από το πρίσμα αυτό οι επί
μέρους διαφοροποιήσεις των κρατών - μελών.
Στα πλαίσια του παρόντος έργου πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεωρητικό αλλά εφαρμοσμένο πλαίσιο ανάπτυξης πρότυπων τηλεϊατρικής, έτσι ώστε να λειτουργήσει σαν σημείο αναφοράς και εγχειρίδιο που μπορεί να οδηγήσει στον μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας στην χώρα μας.
Αυτό το συμβουλευτικό πλαίσιο πρέπει να βοηθά τους υπεύθυνους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς όσον αφορά πολιτικές και δράσεις ΤΠΕ στην τηλεϊατρική παρακολούθηση χρονιών νοσημάτων.
 
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ
.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 14 Απριλίου 2010 και ώρα 11:00 π.μ.
Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Γραφεία της CitiesNet / Καλαμπάκας 28 & Αμπάτης, ΤΚ 42100, Τρίκαλα
Τόπος και ημερομηνία διενέργειας:Γραφεία CitiesNet,  Τετάρτη 14/04/2010, στις 11:00

Πληροφορίες: κ. Ελίζα Ζηντζόβα, Τηλ. 6959 997172