Επιστροφή

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς του διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. Αναλυτική Διακήρυξη 30582/03-11-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009478733) με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 142338 του ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 94.581,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 185/2021, έως την Παρασκευή 14-01-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Απόφαση Δημάρχου