Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου <<Συντήρηση Δημ. Καταστήματος κοιμητηρίων και λοιπών υποδομών Ακρινής>>

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΚΡΙΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV:  45233142-6 εκτιμώμενης αξίας  80.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

 

Περιληπτική Διακήρυξη