Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Μίσθωση πέντε (5) χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου για χρονικό διάστημα από 01.07.2010 μέχρι 30.06.2011»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύττει ότι :

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Μίσθωση πέντε (5) χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου για χρονικό διάστημα από 01.07.2010 μέχρι 30.06.2011» με αριθμό μελέτης 7/2010 και προϋπολογισμό 15.000,00 μαζί με ΦΠΑ 23 %.

Ο διαγωνισμός θα γίνει τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010 και ώρα 11 : 00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1- γραφείο 9 – Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής) παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 270/1981.

Αναλυτική περιγραφή του είδους των παρερχομένων υπηρεσιών υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 760,00 ευρώ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θεωρείται η κατοχή άδειας, συλλογής και μεταφοράς Δημοτικών Αποβλήτων για τον Νομό Κοζάνης (της αυτά προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 20 του παραρτήματος ΙΒ της Κ.Υ.Α. 50920/2727/2003 εκτός αυτών που σημειώνονται με αστερίσκο).


Η χρηματοδότηση της μίσθωσης προέρχεται από ιδίους πόρους.


Αντίγραφο της διακήρυξης, καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλ. : 24613 50344, αρμόδιος : Μουρατίδης Ευστάθιος.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης (www.kozanh.gr)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Λάζαρος Ν. Μαλούτας