Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΟΚΟΥ»