Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ–ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β'»