Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση Δημοτικού Κήπου & Αυλής Ωδείου»

Περιληπτική διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού  για την «Συντήρηση Δημοτικού Κήπου & Αυλής Ωδείου»
 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης προκηρύσσει   δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία για την «Συντήρηση Δημοτικού Κήπου & Αυλής Ωδείου» για χρονικό διάστημα 12 μηνών, προϋπολογισμού 138.799,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 61/2010 
 Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 και ώρα 10 : 00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1- γραφείο 9 – Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής) παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980.
 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, ειδικότητας Γεωτεχνικών ή Δασοπόνων και Τεχνολόγων Γεωπονίας.
   Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 4.164,00  ευρώ
  Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
  Αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Πλ. 28ης Οκτωβρίου 2010) κ. Μακρή Καλλιόπη τηλ. 24613 50400
 
Ο Δήμαρχος 
 
Λάζαρος Ν. Μαλούτας