Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Παροχή ασφαλιστικών συμβολαίων για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.07.2010 έως 30.06.2011»

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύττει ότι :


Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία για την «Παροχή ασφαλιστικών συμβολαίων για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.07.2010 έως 30.06.2011» προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ και αριθμό μελέτης 5/2010.

Ο διαγωνισμός θα γίνει τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010 και ώρα 13 : 00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1- γραφείο 9 – Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής) παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.250,00 ευρώ


Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους.


Αντίγραφο της διακήρυξης, καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλ. : 24613 50344, αρμόδιος : Μουρατίδης Ευστάθιος.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο
Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης (www.kozanh.gr)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Λάζαρος Ν. Μαλούτας