Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης  διακηρύττει  ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται επί της Πλ. 28ης Οκτωβρίου & οδού Τσιμηνάκη στην πόλη της  Κοζάνης.

Το μίσθιο αποτελείται: α) από ισόγειο χώρο εμβαδού 35,59 τ.μ., κυρίας χρήσεως και δύναται να χρησιμοποιηθεί και για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και

β)όροφο πάνω από το ισόγειο, εμβαδού 32,00 τ.μ. κυρίας χρήσεως, που δύναται με βάση την οικοδομική άδεια να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο, αποθήκη κ.λ.π.. 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 2η Δεκεμβρίου 2009, ...

ημέρα Τετάρτη και από ώρα 14:00 έως 14:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης αριθμ. 1 (γραφείο Δημάρχου) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού.

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

 

 Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό 1.300,00 ευρώ το μήνα.

 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, η οποία ορίζεται στο ποσό των 1.560,00 ευρώ, και κατατίθεται στην Επιτροπή με την προσκόμιση μετρητών  ή ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα πιστωτικού Ιδρύματος. 

  

 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Ακίνητης Περιουσίας (γραφ 4) του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1  501 00 Κοζάνη) τηλ. &  fax 24610 50344  κ. Στανέλα Άννα.

                                                                

Ο Δήμαρχος 

 

Λάζαρος Ν. Μαλούτας