Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη για «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης» (CPV:71335000-5), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 93.376,83 € (χωρίς τον ΦΠΑ)

 

Περιληπτική διακήρυξη για «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης»

Αναλυτική διακήρυξη

Τεύχος τεχνικών δεδομένων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Συγγραφή υποχρεώσεων

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)