Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»