Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ” ΚΟΖΑΝΗΣ»