Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ»