Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ»