Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για την κατασκευή Μνημείου επί της Οδού Παύλου Χαρίση Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV: 44114100-3, 44112200-0, 34991000-0, 45112711-2, εκτιμώμενης αξίας 39.112,90 € πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική Διακήρυξη για την κατασκευή Μνημείου επί της Οδού Παύλου Χαρίση Κοζάνης