Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων»


Περιληπτική Διακήρυξη για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων» (CPV:71351100-4), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο Δήμος Κοζάνης, στο πλαίσιο του πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του για την κάλυψη αναγκών σε υποδομές Σχολικής Στέγης, προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή δύο σχολικών κτιρίων και ενός κλειστού γυμναστηρίου σε ισάριθμα δημοτικά οικόπεδα, συγκεκριμένα:
• Κτίριο 14ου νηπιαγωγείου Κοζάνης, επί της οδού Αιμιλιανού Γρεβενών, στο Ο.Τ. 203 του Δήμου Κοζάνης
• Κτίριο ειδικού δημοτικού σχολείου επί των οδών Ιωνίας & Καραγιώργη Βάσου, στο Ο.Τ. 878  του Δήμου Κοζάνης
• Κτίριο κλειστού γυμναστηρίου για την κάλυψη των αναγκών του 6ου Γυμνασίου, επί των οδών Αηλιόστρατας, Χαρούλας Σακαλή & Θεοδώρου Μόδη,  στο Ο.Τ. 608 του Δήμου Κοζάνης
Σκοπός της προκηρυσσόμενης γεωτεχνικής έρευνας- μελέτης είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών του υπεδάφους στις εν λόγω θέσεις με επί τόπου δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές, η αξιολόγηση και ερμηνεία των δεδομένων και η σύνταξη μελετών θεμελίωσης των ανωτέρω κτιρίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για κτίρια εκπαίδευσης, ώστε να εκδοθούν οι άδειες δόμησης για την ανέγερση αυτών.