Επιστροφή

Διεκρινίσεις - Περιληπτική διακήρυξη για υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου και ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 225.468,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 12/2020 με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Η εγγύηση συμμετοχής αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 19-5-2020 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς που έχουν ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.


Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14-05-2020 και ώρα 15 μ.μ.

 

Περιληπτική διακήρυξη για υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου και ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κοζάνης

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ Α - Αμαξοστάσιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ Β - Ξενώνας

-----------------------------------------------------------------------

Διευκρίνιση στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 90364

-----------------------------------------------------------------------