Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για αντικατάσταση κουφωμάτων στο Α' ΚΑΠΗ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου:
« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Α’ ΚΑΠΗ ΚΟΖΑΝΗΣ » ταξινόμησης κατά CPV : 44115700-6
εκτιμώμενης αξίας 44.838,71 πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για αντικατάσταση κουφωμάτων στο Α' ΚΑΠΗ Κοζάνης