Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Καραγιαννιων

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρ ονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου:
« ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ », ταξινόμησης κατά CPV : 45246400 7 , εκ τιμώμενης αξίας 95.161,29 € πλέον Φ.Π.Α. η οποία αναλύεται σε:


Δαπάνη εργασιών                                                                                      69.518,78 €
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)                                     12.513,88 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016                                                  12.304,82 €
Αναθεώρηση                                                                                                   824,31 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)                                                         22.838,71 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                                                                                 118.000,00 €


Το έργο έχει αριθμό μελέτης 2 8/2020 και ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Καραγιαννιων