Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για βελτίωση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων στο Λιάπειο αθλητικό κέντρο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης

προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συ στήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου « ΒΕ ΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΠΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ » , ταξινόμησης κατά CPV 45212200 8 , εκ τιμώμενης αξίας 466.129 03 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για βελτίωση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων στο Λιάπειο αθλητικό κέντρο Κοζάνης