Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για εκπόνηση μελέτης για το κλειστό γυμναστήριο του 6ου Γυμνασίου Κοζάνης

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Κλειστό Γυμναστήριο 6ου Γυμνασίου Κοζάνης» (CPV: 71220000-6, 71222000-0, 71322000-1, 71321000-4, 71421000-5), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 464.619,54 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. & απροβλέπτων) και έχει ως αντικείμενο την μελέτη κατασκευής νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Ο.Τ. 608 στην περιοχή Σκ'ρκα του Δήμου Κοζάνης. Περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
- 139.972,89 € για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων)
- 15.267,49 € για μελέτη κατηγορίας 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες)
- 73.338,30 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες)
- 91.278,26 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές)
- 5.963,22 € για μελέτη κατηγορίας 25 (Μελέτες Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου)
και 48.873,02 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης www.cityofkozani.gov.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (άνω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα Καλλιόπη Μακρή) στο τηλέφωνο 2461350400 καθώς και διαμέσου του τηλεομοιότυπου στον αριθμό 2461301194.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 24-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-7-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, η οποία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

espd-request-v2.xml