Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου 2020-2021"

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου:
« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020 2021 », ταξινόμησης κατά CPV : 45233123-7 &
45233141-9 , εκτιμώμενης αξίας 806 451 61 € πλέον Φ.Π.Α. η οποία αναλύεται

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της δι αδικτυακής πύλης
www promitheus gov gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 02 02 202 1 ημέρα Τρίτη σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου 2020-2021"