Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη"

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2020-2021 ΔΕ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ», - ταξινόμησης κατά CPV:  45233142-6,45233260-9 εκτιμώμενης αξίας  80.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η οποία αναλύεται σε:

 

Δαπάνη εργασιών

:

47.527,30 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)

:

8.554,91 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016

 

 

:

 

 

8.412,33€

Αναθεώρηση

:

21,59 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

:

15.483,87 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

:

80.000,00 €

 

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 174/2020 και ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΪΊΑΣ.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη"