Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης του Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου Διγενής Ακρίτας στη Λευκόβρυση

1. Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45400000-1  εκτιμώμενης αξίας  149.193,55€ πλέον Φ.Π.Α. η οποία αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών

:

107.694,65€

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)

:

19.385,04 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016

 

:

 

19.061,95 €

Αναθεώρηση

:

3.051,91 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

:

35.806,45 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

:

185.000,00€

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 229/2018 και ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα. Καλλιόπη Μακρή) στο τηλέφωνο 2461350400, στο e-mail: grammateiaty@kozanh.gr, καθώς και διαμέσου του τηλεομοιότυπου (FAX) στον αριθμό 2461301194.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης του Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου Διγενής Ακρίτας στη Λευκόβρυση