Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση περιοχής πάρκου Αγ. Παρασκευής Δ.Δ. Καρυδίτσας

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου:
« ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Δ.
ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ » εκτιμώμενης αξίας 94.354,84 πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση περιοχής πάρκου Αγ. Παρασκευής Δ.Δ. Καρυδίτσας