Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Νέας Καρδιάς

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟY ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»,–ταξινόμησης κατά CPV 45214100–1, εκτιμώμενης αξίας 85.241,94 € πλέον Φ.Π.Α. 24% η οποία αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών

:

61.554,28 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)

:

11.079,77 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016

 

:

 

10.895,11 €

Αναθεώρηση

:

1.712,77 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

:

20.458,06 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

:

105.700,00

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 3/2021 και ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδιοι υπάλληλοι επικοινωνίας κα. Καλλιόπη Μακρή και κύριος Γκατζαβέλλας Νικόλαος) στο τηλέφωνο 2461350400 και 2461350430 καθώς και στο e-mail grammateiaty@cityofkozani.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 12/04/2021 ημέρα Δευτέρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., επισυνάπτοντας ταυτόχρονα στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπό)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Νέας Καρδιάς