Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων Β' θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ » (CPV: 71221000-3, 71321000-4), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 171.441,98 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1.   47.540,60€ για μελέτη κατηγορίας Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (Κατηγορία 06)
2. 101.539,38€ για μελέτη κατηγορίας Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές Ηλεκτρονικές (Κατηγορία 09)
και 22.362,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Τεύχος τεχνικών δεδομένων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Συγγραφή υποχρεώσεων

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / (ΤΕΥΔ)