Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45342000-6 & 45421110-8 - εκτιμώμενης αξίας  201.612,90€ πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική Διακήρυξη