Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45233222-1 - εκτιμώμενης αξίας  720.161,29€ πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική Διακήρυξη