Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την προσαρμογή δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφες του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης

 

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ,ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ99/2017 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45214100-1 - εκτιμώμενης αξίας  184.475,81 € πλέον Φ.Π.Α. η οποία αναλύεται σε:

 

Δαπάνη εργασιών

:

135.718,52 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)

:

24.429,33 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016

 

:

 

24.022,18 €

Αναθεώρηση

:

305,78 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

:

44.274,19 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

:

228.750,00 €

 

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 6/2020 και ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την προσαρμογή δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφες του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης