Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση κτιρίου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»,–ταξινόμησης κατά CPV: 45262700–8, εκτιμώμενης αξίας 459.677,42 € πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση κτιρίου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης