Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση υποδομών εργατικών κατοικιών ΖΕΠ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΖΕΠ KOZANHΣ»
ταξινόμησης κατά CPV: 45233142-6,45233260-9 εκτιμώμενης αξίας 266.129,03 € πλέον Φ.Π.Α.

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 207/2021 και ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:30 – 15:30), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας Κατακαλίδης Νικόλαος) στο τηλέφωνο 2461350437, στο e-mail: katakalidis@kozanh.gr

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση υποδομών εργατικών κατοικιών ΖΕΠ Κοζάνης