Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την τοποθέτηση ειδικού δαπέδου αυλείων χώρων σχολικών μονάδων οικισμών Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οι κονομικού φορέα ως αναδόχου για την
κατασκευή/εκτέλεση του έργου: « ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ », ταξινόμησης κατά CPV : 45214200 2 εκτιμώμενης
αξίας 300.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η οποία αναλύεται σε:


Δαπάνη εργασιών                                                                             177.755,00 €
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)                               31.995,90 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016                                 31.462,64 €
Αναθεώρηση                                                                                            721,94 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)                                                  58.064,52 €


Το έργο έχει αριθμό μελέτης 265/2019 και ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την τοποθέτηση ειδικού δαπέδου αυλείων χώρων σχολικών μονάδων οικισμών Δήμου Κοζάνης