Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την αναβάθμιση υφιστάμενων γεωτρήσεων Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV 51100000-3, εκτιμώμενης αξίας 70.856,55 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την αναβάθμιση υφιστάμενων γεωτρήσεων Δήμου Κοζάνης