Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάπλαση εξωτερικού χώρου κλειστού γυμναστηρίου κοινότητας Λευκόβρυσης ΔΕ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV 45233222-1, εκτιμώμενης αξίας 70.161,29€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάπλαση εξωτερικού χώρου κλειστού γυμναστηρίου κοινότητας Λευκόβρυσης ΔΕ Κοζάνης