Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επισκευή-συντήρηση δώματος 2ου Λυκείου & 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟ & 2ου ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV 45214220-8, εκτιμώμενης αξίας 443.548,39€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 

Περιληπτική Διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επισκευή-συντήρηση δώματος 2ου Λυκείου & 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης